Ulusal Meslek Standartları 2017/14 17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30213 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ…

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/14)

Ulusal Meslek Standartları 2017/14

17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30213

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Sos Üretim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı