MADDE 1 – 12/8/2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sayı: 30203 

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/8/2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Birlikler tarafından geliştirilen sektörel tanıtım projelerini Yönetim Kuruluna sunmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışma Kurulunca karara bağlanan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı, her yılın Kasım ayı içerisinde Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık personeli başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda görüşülerek onaylanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/8/2017 30152