21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde yer alan

07 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30203

Hazine Müsteşarlığından:

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının “B. TALİMAT” başlıklı bölümüne 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“12. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına dair prim ve hasar paylaşımı, Ek-3’te yer alan esaslar çerçevesinde Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenen sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
21/7/2010 27648

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 19/7/2011 27999
2- 26/7/2014 29072
3- 23/5/2015 29364
4- 28/10/2015 29516
5- 16/4/2016 29686

 

“EK-3

 

TIBBI KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

PRİM VE HASAR PAYLAŞIMI ESASLARI

Amaç ve Kapsam

(1) Bu esasların amacı, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin prim ve hasar paylaşımına dair kuralları düzenlemektir.

(2) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin 1.7.2017 tarihinden itibaren düzenlenen poliçeler kapsam dahilindedir. Bu esaslara ilişkin işlemler, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile prim ve hasar paylaşım sürecini yönetmekle Görevlendirilen Şirket yetkilisinden oluşan üç kişilik bir “Değerlendirme Komitesi” tarafından yürütülür.

(3) Bu süreçte ortaya çıkabilecek ihtilaflı konular, Değerlendirme Komitesince Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak çözüme kavuşturulur.

Çalışma Prensibi

(1) Prim ve ödenen hasarın şirketler arasında paylaşımı şirket, Birlik ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verileri dikkate alınarak Görevlendirilen Şirket tarafından yapılır.

(2) Prim ve ödenen hasarın %50’si şirketler arasında eşit olarak, kalan %50 ise şirketlerin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre paylaştırılır. Bu oranların 20 puana kadar artırılması veya azaltılması Müsteşarlığın yetkisindedir. Paylaşım oranı her yılın başı itibarıyla hesaplanır. 2017 yılı için bu pay, 01.01.2014-30.06.2017 tarihleri arasındaki dönem primleri alınarak hesaplanır.

(3) Genel Sorumluluk Sigortası Branşında yeni ruhsat alan şirket, yeni ruhsat aldığı yıl eşit olarak paylaştırılan %50’lik kısımdan pay alır. Yeni ruhsat alan şirket için paylaşım ruhsat aldığı tarih itibarıyla başlar.

(4) Ruhsatını iade eden şirket ruhsatını iade ettiği tarih itibarıyla paylaşımdan çıkar.

(5) Şirket ödemede geciktiği takdirde, ticarî işlerde uygulanan oran üzerinden hesaplanacak gecikme faizini ödemekle yükümlüdür. Şirketin ödemiş olduğu faiz tutarı, Görevlendirilen Şirket tarafından geç ödeme yapılan alacaklı şirketler arasında dağıtılır.

Prim devri

(1) Şirket prim üzerinden yapılan aktarımlar (vergi ve diğer yükümlülükler) ile aracı komisyonu ve operasyon maliyetinin karşılanması amacıyla Değerlendirme Komitesince belirlenecek komisyonu düşerek kalan tutarı devir hesabına alacak kaydeder.

(2) İptal edilen poliçelerin kayıt işlemlerinde de aynı esaslar uygulanır.

(3) Değerlendirme Komitesi;

a) Primin taksitle tahsil edilmesi durumunda paylaşım kapsamında devredilecek primi,

b) Görevlendirilen Şirkete ödenecek yönetim ücretini,

c) Sigorta şirketine ait herhangi birreasüransanlaşmasının bulunması durumunda, ilgili reasürans anlaşmasının özelliğini dikkate alarak devredilecek prime ve paylaşıma konu olacak hasara ilişkin usul ve esasları

belirlemeye yetkilidir.

Hasar Devri

(1)Şirket düzenlediği poliçenin hasar sürecini kendi yönetir. Ödenen hasar devir hesabına borç kaydedilir.

Hasar Sürecinin İzlenmesi

(1) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin ilgili komiteleri tarafından oluşturulacak veri deseni esas alınarak, şirketin hasar yönetimine ilişkin verilerini gösteren raporlar SBM üzerinden temin edilir. Değerlendirme Komitesi söz konusu raporları esas alarak, hasar dosyalarının ve bunlara ilişkin süreçlerin incelenmesini Görevlendirilen Şirket’ten talep edebilir. Görevlendirilen Şirket, inceleme sonuçlarını içeren raporu Değerlendirme Komitesine iletir.

Şirket ve Görevlendirilen Şirket Arasındaki Hesap İşlemleri

(1) Şirket, devir hesabı kayıtlarını, düzenlediği poliçelerin aylık istihsal ve iptal bordroları ile ödenen tazminatları (maddi ve manevi) gösterir özet (icmal) bordrolarını izleyen ayın yirminci gününe kadar Görevlendirilen Şirket’e gönderir.

(2) Değerlendirme Komitesi, bu maddeye göre düzenlenecek bordroların içeriğini belirlemeye yetkilidir.

(3) Görevlendirilen Şirket, şirketin paylaşım kapsamındaki borcunu veya alacağını gösteren hesap belgesini takip eden ay on beş gün içinde şirkete gönderir.

(4) Borçlu şirket hesap belgesinin kendisine gönderiminden itibaren on iş günü içinde Görevlendirilen Şirket hesabına borcunu nakden öder.

(5) Görevlendirilen Şirket, borçlu şirketlere tanınan sürenin bitimini takip eden on iş günü içinde alacaklı şirketlere gerekli ödemeleri yapar.

Hesap

(1) Her bir şirket için ayrı bir hesap tanzim yılı esasına göre Görevlendirilen Şirket’te tutulur.

(2) Hesapta;

a) Devredilecek prim,

b) Ödenen hasar,

c) Paylaşım oranlarına göre şirket için hesaplanan prim tutarı,

ç) Paylaşım oranlarına göre şirket için hesaplanan hasar tutarı,

d) Geç ödemeler nedeniyle oluşan gecikme faizi borcu,

e) Geç ödemeler nedeniyle oluşan gecikme faizi alacağı

bilgileri yer alır.

Denetim

(1) Bu esaslara ilişkin tüm iş ve işlemler Müsteşarlığın denetimine tabidir.”