Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme 2017/38 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – …

 

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2017/38)

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme 2017/38

14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30210

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Balık Tanıma Kartı (Etiket): Yetiştiricinin adı veya unvanı, balık türü, yetiştirildiği yer ile yetiştiricilik belge numarasının yer aldığı, balıkların solungaçlarına takılan, bilgilerin okunulabilir büyüklükte olduğu ve bu Tebliğ amacına münhasır geliştirilmiş olan etiketleme kartını,

ç) Entansif yetiştiricilik: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği,

d) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

e) Kapalı Sistem Üretim: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

f) Kilogram Üstü Alabalık: Hasat edildiğinde 1 (bir) kilogram ve üzeri ağırlıkta olan alabalığı,

g) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,

ğ) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gösteren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura, perakende satış fişi ya da müstahsil makbuzunu,

h) Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

ı) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesislere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

i) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,

j) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,

k) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

l) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

m) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri,

ifade eder.

Su ürünleri desteği

MADDE 5 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara su ürünleri desteği aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar)’dir.

b) Entansif olarak yetiştiriciliği yapılan bütün balık türleri balık tanıma kartı (etiket) desteklemesi kapsamındadır.

c) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve bu maddenin (a) bendinde belirtilen türlerin entansif şekilde yetiştiriciliğini yapanlar ile midye yetiştiriciliği destekleme kapsamındadır.

ç) Kapalı sistemde su ürünleri yetiştiricilik projesine sahip olup projesine uygun üretim yapan üreticilere, ürettikleri ürünün tamamı için, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirlenen destekleme birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

d) Kilogram üstü alabalık yetiştiren üreticilere; 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen üretim miktarları esas alınarak belirlenen destekleme birim fiyatına ilaveten söz konusu Kararda belirtilen üretim miktarları esas alınarak belirlenecek tutarda ilave destekleme ödemesi yapılır.

e) Ürünlerini piyasada balık tanıma kartlı (etiket) olarak satmak isteyen üreticilere; 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen üretim miktarları esas alınarak belirlenen destekleme birim fiyatına ilaveten söz konusu Kararda belirtilen üretim miktarları esas alınarak belirlenecek tutarda ilave destekleme ödemesi yapılır.

f) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında;

1) Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna göre yapılır.

2) Desteklemede, denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi ile ilgili olarak 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın yayım tarihinden önceki tesis sahipleri esas alınır. Kararın yayımlandığı 18/8/2017 tarihinden sonra yapılan bu tesislerle ilgili devirler destekleme kapsamı dışındadır.

3) Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 500.000 kilogram ile sınırlı olup 250.000 kilograma (250.000 kilogram dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın tamamı, 250.001-500.000 kilogram (500.000 kilogram dahil) olan kısmı için birim fiyatın % 50’si dikkate alınır. Kapalı sistem üretim desteklemeleri için kapasite sınırlaması uygulanmaz.

4) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için belirtilen mevcut durumdaki kapasite dikkate alınır.

5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde istenen satış belgelerindeki kilogram fiyatları Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğinin görüşü alınarak Bakanlık tarafından açıklanacak ürünün kilogram/maliyet değerinin % 75 inden düşük olan satış belgeleri destekleme kapsamı dışındadır.

6) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar, bu miktarın hesaplanmasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen canlı ürünlere ait satış belgeleri hariç, yetiştiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alış verişlerine ait satış belgelerindeki miktarlar hesaplanmaya dahil edilmez.

7) Yetiştirilen türe göre hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakımından gerekli olan yeme ait fatura dikkate alınır.

8) Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi dikkate alınır.

9) İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait faturalarda belirtilen miktarın iki katı dikkate alınır.

10) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmeler için son satışın yapıldığını gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgelerindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar dikkate alınır.

11) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletmeler için yetiştiricilik belgesindeki onay tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavruların işletmeye geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı esas alınır ve belirtilen hususlara uyumlu olması aranır.

g) Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, (f) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup bu durumdaki işletme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek yetiştirdiği türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır. Türlerle ilgili desteklemelerde yetiştiricilik belgesindeki oranlar esas alınır.

ğ) Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlenmesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul edilir.

h) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni olan işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin ederler.

ı) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden değil de Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan kendisine ait başka bir işletmesinden temin edenler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

i) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, projesinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ihtiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek yavru tespit tutanağı düzenletmek zorundadır.

j) Kilogram üstü alabalık üretmek isteyen yetiştiricilerin, il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek proje değişikliğine gerek kalmaksızın kilogram üstü alabalık yetiştiriciliği yapma talebinde bulunması ve mevcut durumlarını Ek-6’da yer alan Kilogram Üstü Alabalık Tespit Tutanağı ile tespit ettirmeleri zorunludur. Üretim sürecine ilişkin denetimlerde kilogram üstü alabalık üretimi yapıldığı Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağı ile tespit edilir ve bu ürünler için düzenlenecek satış belgelerinde de ürünün kilogram üstü olduğu belirtilir.

k) Balık tanıma kartı (etiket) desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, etiketleme işleminin yapılacağı yerin il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek Ek-8’de yer alan Balık Tanıma Kartı (Etiket) Tespit Tutanağı düzenletmek zorundadır. Etiketlemenin farklı bir ilde yapılması durumunda, bu tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası düzenlendiği il/ilçe müdürlüğü tarafından üretim yapılan tesisin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir.

l) Destekleme verilecek balık tanıma kart (etiket) miktarı, su ürünleri yetiştiricilik belgesindeki proje kapasitesine (fiili kapasite) tekabül eden balık adedinden fazla olamaz. Desteklemeye esas balık tanıma kart (etiket) adedinin hesaplanmasında;

1) Porsiyonluk alabalık, karadeniz alası ve kırmızı benekli alabalıklar (Salmo Türleri), yetiştiriciliğinde 1 (bir) kilogram için en fazla 4 (dört) adet,

2) Çipura, levrek yetiştiriciliğinde 1 (bir) kilogram için en fazla 3 (üç) adet,

3) Yeni tür yetiştiriciliğinde 1 (bir) kilogram için en fazla 2 (iki) adet,

4) Kilogram üstü balık yetiştiriciliğinde 1 (bir) kilogram balık üretimi için 1 (bir) adet kart,

esas alınır.

m) Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür, bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulur.

n) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda koymak suretiyle yetiştiricilik yapanlar; balıklarını başkasına ait işletmeden temin ediyorlar ise satış belgesinde “canlı” ibaresinin yer alması, kendisine ait diğer bir işletmesinden temin edenler ise balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne düzenlettirecekleri Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında da “canlı” ibaresinin belirtilmesi zorunludur. Bu belgeler balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilir ve bu balıklar il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bırakılır. Balıkların işletmeye canlı olarak bırakıldığına dair ilgili satış belgesi veya hasat tespit tutanağı üzerinde balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür ve miktarı kaydedilerek imzalanır.

o) Ürünleri için hasat tespit tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüğüne, ürününü hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. Hasat tespit tutanağına etiket durumu, hasat edilen balığın ortalama ağırlığı yazılıp en az iki görevli tarafından üç suret olarak tanzim edilerek iki sureti ürün sahibine verilir.

ö) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 1/12/2017 tarihine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Belirtilen son müracaat tarihine kadar müracaatta bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en geç 12/1/2018 tarihine kadar teslim edilebilir.

Müracaat

MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için aşağıdaki belgelerden gerekli olanlarla yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-3’te yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.

b) Balık tanıma kartı (etiket) faturası ve bir adet örnek kart (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

c) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

ç) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

d) Ek-7’ de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağı.

e) Ek-8’ de yer alan Balık Tanıma Kartı (Etiket) Tespit Tutanağı.

f) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi. (Bulunmayan yerlerde bu belge istenmez.)

g) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi halinde ise bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge.

ğ) Proje kapasiteleri 10 ton/yıl üzerinde olan üreticilerin kullandıkları yeme ait fatura (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

h) Yetiştiricilik belgesi fotokopisi.

İl/İlçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, SKS’ye girilen bilgiler esas alınarak Ek-4’te yer alan Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler oluşturulur. Oluşturulan Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda, her dönem sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanarak en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler, SKS’deki kayıtları üzerinden kontrol edilerek Ek-5’te yer alan Su Ürünleri Destekleri İcmal-3’ler düzenlenip onaylanarak beş iş günü içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak ödenen desteğin % 2’si oranında birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, kesinti yapılan bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında üst kooperatif veya merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan üreticiye ödenir. Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranmayan yetiştiricilere ise kesinti yapılmadan ödeme yapılır.

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl/İlçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 13 – (1) 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra ve temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2018 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız