Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:…

 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30192

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asaleten ve vekaleten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asaleten ve vekaleten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asaleten ve vekaleten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) OSB’ler, OSB Üst Kuruluşu genel kurulunda, 145 inci maddede belirtildiği şekilde seçilen üyeler vasıtasıyla temsil edilir. Her temsilcinin bir oy hakkı vardır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinde yer alan “asaleten ve vekaleten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/8/2009 27327
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 12/8/2010 27670
2- 9/2/2011 27841
3- 4/8/2011 28015
4- 8/10/2011 28078
5- 8/8/2012 28378
6- 20/4/2013 28624
7- 6/3/2014 28933
8- 27/12/2014 29218
9- 18/11/2015 29536
10- 31/12/2016                       29935 (3.Mükerrer)