Maden Sahaları İhale Yönetmeliği 21 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30187 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D…

 

 

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği

 

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği

21 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30187

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanların,

b) II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki yeni alanların,

c) Ruhsat sahaları arasında tek başına madencilik yapılamayacak büyüklükteki alanların,

ç) Tesis şartına bağlı ihale alanlarının,

d) Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile ihalelik durumdaki sahaların ve alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilen alanların,

e) Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan ve bu Kanuna göre ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması halinde, çakışmalı alandaki maden hakkının bu ruhsat sahipleri arasında,

f) Kısıtlama gerekçesi ortadan kalkan ruhsat sahalarının,

g) Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında iptal edilen ruhsat sahaları alan sınırlamasına bakılmaksızın,

ihale edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda, belirli bir süre ile maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,

b) Aritmetik ortalamanın %50’si: İhaleye verilen geçerli kapalı teklif bedellerinin toplamının geçerli teklif sayısına bölünmesiyle bulunan tutarın yarısını,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Erişim numarası: Genel Müdürlük bilgi işlem sistem kayıtlarında ihalesi yapılacak pafta ve koordinatları belirtilen alanları ifade eden numarayı,

d) Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

e) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarda ruhsat, sertifika ve maden hakkının müracaatçılar arasından seçilecek gerçek veya tüzel kişi üzerine bırakıldığını gösteren ve Genel Müdürlüğün onayı ile tamamlanan işlemleri,

f) İhale bedeli: İşletme ruhsat taban bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu oluşan bedeli,

g) İhale bedelinin yatırılacağı yer: İhalede teklif edilen ihale bedelinin yatırılması için ihale şartnamesinde belirtilen banka hesabını,

ğ) İhale bedelleri yatırma takip çizelgesi: Yapılan ihale sonucunda oluşan nihai teklifleri ve ihale bedelinin yatırılma tarihlerini gösteren, ihale salonunda hazır bulunan müracaatçılara ve komisyon üyelerine imzalattırılan formu (EK-1),

h) İhale ilanı: Resmî Gazete’de yayımlanmayı ve ihale edilmek üzere ilana çıkarılan sahaların Genel Müdürlük internet sayfasında ilanını,

ı) İhale komisyonu: Genel Müdürlükçe görevlendirilen biri başkan olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşan komisyonu,

i) İhale müracaat formu: Bu Yönetmelik ekinde yer alan “Ruhsat/Sertifika İhale Müracaat Formunu” (EK-2),

j) İhale şartnamesi: Genel Müdürlükçe hazırlanan ve ihale koşullarını düzenleyen belgeyi,

k) İhale teminatı: İhale şartnamesinde belirtilen tutarda ve koşullarda, ilgili muhasebe biriminin hesabına aktarılmak üzere Bakanlıkça belirlenecek banka hesabına müracaatçı tarafından yatırılan Türk Lirası cinsinden nakit para makbuz aslını veya süre yönünden geçici ve süresiz banka teminat mektubunu,

l) İhale tutanağı: Yapılan ihale sonucu ihale başvuru evraklarının uygunluğunu gösteren ihale salonunda komisyon üyeleri ve müracaatçılara imzalatılan tutanağı (EK-3),

m) İhalenin yapılacağı yer: Genel Müdürlükçe belirlenen, Genel Müdürlük internet sayfasında ve Resmî Gazete’de ilan edilen yeri,

n) İşletme ruhsat taban bedeli: Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ve ihaleye katılmak amacı ile müracaatçı veya talep eden tarafından yatırılması gereken bedeli,

o) İşletme ruhsatı: Belirli bir alanda, belirli bir süre ile maden işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,

ö) Kanun: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununu,

p) Müracaatçı: İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişileri,

r) Özel alan: İlgili kurumlar tarafından koordinatları Genel Müdürlüğe bildirilen; özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece askeri yasak bölgeler, I/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanlarını,

s) Proje: Yer kabuğundaki maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut bir potansiyel talebini karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde raporu,

ş) Rezerv: Kaynağın, boyutları ve tenörü/kalitesi belirlenmiş ve günün şartlarında ekonomik olarak üretilebilir ve işlenebilir kısmı,

t) Taban ihale bedeli: İşletme ruhsat taban bedelinden az olmamak kaydı ile Genel Müdürlükçe belirlenerek Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilen bedeli,

u) Talep eden: II. Grup (a) ve (c) bendinde yer alan maden alanlarına ilişkin koordinatları verilerek Genel Müdürlük tarafından ihaleye çıkarılmasını isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ü) Teklif mektubu: İhaleye katılacak olan müracaatçıların kapalı zarf içinde verdikleri teklifi (EK-4),

v) Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisi kapsamında asfalt üretim, hazır beton, yapı elemanı tesisleri, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon ve benzeri cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, stoklama, atık kazanma ve atık bertaraf tesisleri gibi geçici üniteleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Usulü, Müracaat ve İhale Şartnamesi

İhale usulü

MADDE 5 – (1) İhaleler, açık ihale usulü ile yapılır. Teklifler kapalı olarak alınır. Geçerli kapalı tekliflerin aritmetik ortalamasının %50’sinin üzerinde kalanlar arasında açık artırma ihale usulü ile ihaleye devam edilir. Aritmetik ortalamanın %50’sinin üzerinde tek teklifin kalması halinde, bu teklife göre ihale sonuçlandırılır.

İhaleye müracaat

MADDE 6 – (1) İhaleye açılan sahaların ihalelerine medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri, müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılmak için ihalenin yapılacağı gün ve saatte usulüne uygun olarak başvuruda bulunulması zorunludur.

(2) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilir:

a) Gerçek kişiler için:

1) Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (EK-2),

2) T.C. kimlik numarasını içeren noter tasdikli imza beyannamesi,

3) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ile T.C. kimlik numarasını içeren imza beyannamesi,

4) Müracaatçı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve şartname bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir makbuz,

5) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin güncel belge,

6) İhale teminatının bankaya yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

7) İşletme ruhsat taban bedelinin ödendiğini gösterir makbuz,

8) Teklif mektubu (EK-4).

b) Tüzel kişiler için:

1) Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (EK-2),

2) Müracaatçı tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

3) Tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri,

4) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

5) Müracaatçı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve şartname bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir makbuz,

6) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin güncel belge,

7) İhale teminatının bankaya yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

8) İşletme ruhsat taban bedelinin ödendiğini gösterir makbuz,

9) Teklif mektubu (EK-4).

(3) Müracaatçı, katılacağı her bir ihale için ikinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak, ihale teklif zarfı kapalı olarak, Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilen saat aralığında, yer ve tarihte sıra numarası karşılığında ihale komisyonuna teslim eder. İhale teklif zarfının üzerine sahanın ili, erişim numarası ve teklif sahibinin ismi/unvanı yazılır. Komisyon tarafından, ihale teklif zarfının üzerine sıra numarası kaydedilir. Eksik bilgi ve belgeler ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Müracaatçı bu maddenin ikinci fıkrasındaki bilgi ve belgeleri her bir teklif için ayrı ayrı olarak vermek zorundadır. Bu belge ve bilgiler iade edilmez, başka bir müracaat için kullanılamaz.

İhale şartnamesi

MADDE 7 – (1) İhale şartnamesi, ihale konusu işlerin özelliğini belirtecek şekilde Genel Müdürlükçe hazırlanır ve internet sayfasında yayımlanır. Müracaatçılar, ihale şartname bedelini Genel Müdürlükçe belirlenen banka hesabına yatırır.

(2) İhale şartnamesi, yapılacak ihaleye göre aşağıdaki hususları içerir:

a) İhale edilecek sahanın ili ve erişim numarasını,

b) İhale edilecek sahanın taban ihale bedeli, ihale teminat tutarı, işletme ruhsat taban bedeli ve ihale şartname bedeli ile bunların ödeme yerleri ve süreleri,

c) İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saati,

ç) Müracaatçılarda aranılan şartlar ve istenilen belgeleri,

d) Genel Müdürlüğün ihaleyi ertelemeye veya iptal etmeye yetkili olduğu,

e) Kapalı teklif ve açık artırma yoluyla ihale uygulama şekli,

f) İhtilafların çözüm şekli ve yeri,

g) İhale edilecek sahanın bulunduğu listenin ilana çıkarıldığı tarihi,

ğ) İhale teklif zarfının kapalı olarak, teslim edileceği saat aralığı, yer ve tarihi.

(3) Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak ihale şartnamesinde açıkça belirtilmek kaydıyla enerji, ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılabilir. Bu ihalelerde ihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli ve süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve diğer hususlar ihale şartnamesi ile belirlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Talepleri ve İhale Edilecek Sahalar

İhale talebinin yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) II. Grup olarak ruhsatlandırılmamış alanların, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler kapsamında ihaleye çıkarılması, Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlaması dahilinde koordinatları belirtilerek ve işletme ruhsat taban bedeli yatırılarak, Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilenler tarafından talep edilebilir. İhaleye çıkartılması talep edilen alanlar Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülenler talep tarihi itibarıyla II. Grup ihalelik saha haline getirilir.

(2) İhalelik saha konumunda bulunan II. Grup (a), (b) ve (c) bendi maden sahalarının ihalesi II. Grup veya II. Grup (a), (b) ve (c) bendi olarak yapılır. II. Grup maden sahalarının alt bent belirtilmeksizin ihale edilmesi halinde, bu sahaların ihalesini kazanan kişi yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla II. Grupta yer alan herhangi bir bent yönünde tercihini yaparak almak istediği ruhsatı belirler.

(3) Birinci fıkra kapsamında bir alanın ihale edilmesini talep edenlerden, bu sahaların ilk ihalesinde ayrıca işletme ruhsat taban bedeli alınmaz. İhaleye katılmayanların yatırmış olduğu işletme ruhsat taban bedeli iade edilmez. Ancak müracaat edilen alan Genel Müdürlükçe değerlendirildikten sonra ihale edilemeyecek alan olması durumunda, yatırılan işletme ruhsat taban bedeli iade edilir.

(4) Birinci fıkra dışındaki alanların ihale edilmesi Genel Müdürlükten koordinatlı veya erişim numarası belirtilerek dilekçe ile talep edilebilir. Talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülenler talep tarihi itibarıyla ihalelik saha haline getirilir. Bu taleplerde işletme ruhsat taban bedeli alınmaz.

(5) Genel Müdürlük, ruhsatlandırılmamış boş alanları talep olmaksızın değerlendirerek ruhsatlandırmaya uygun olan alanları ihalelik saha olarak belirleyerek, tek başına veya mücavirindeki ihalelik alanlarla birlikte tek saha olarak ihaleye çıkarabilir.

Büyük ve küçük alanların ve sahaların ihale edilmesi

MADDE 9 – (1) Yürürlükteki ruhsat sahaları arasında bulunan; birbirine yakın ya da karşılıklı iki kenar arasındaki mesafenin yüz metreden az olması veya tek başına madencilik faaliyeti yapılamayacak kadar küçük alan olması durumunda, bu alanın ihalesi madencilik yapılabilecek konumda ve belirlenen alana bitişik en az iki ortak noktası bulunan ruhsatların sahipleri arasında yapılır. Bu ihaleye ilişkin ilgili ruhsat sahiplerine tebligat gönderilir. Ayrıca Resmî Gazete’de ve Genel Müdürlük internet sitesinde Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedeli ve ihale tarihi belirtilerek ilan edilir. Bu alan, ihale bedeli yatırıldıktan sonra ruhsat safhasına bakılmaksızın ihaleyi kazananın ruhsatına ilave edilir. Mesafeler, madenin cinsi, maden işletme yöntemi ve benzeri hususlar dikkate alınarak Genel Müdürlükçe artırılabilir veya azaltılabilir. Mesafeler yatay olarak hesaplanır.

(2) Yürürlükteki ruhsat sahası veya sahaları arasında bulunan; birbirine yakın ya da karşılıklı iki kenar arasındaki mesafenin yüz metreden az olması veya tek başına madencilik faaliyeti yapılamayacak kadar küçük alan olması ve belirlenen alana bitişik en az iki ortak noktası bulunan ruhsat veya ruhsatların sahiplerinin aynı olması halinde, bu alan ihale yapılmaksızın işletme ruhsat taban bedeli ve Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedeli yatırılarak talep edenin ruhsatına, ruhsat safhasına bakılmaksızın ilave edilir. Mesafeler, madenin cinsi, maden işletme yöntemi ve benzeri hususlar dikkate alınarak Genel Müdürlükçe artırılabilir veya azaltılabilir. Mesafeler yatay olarak hesaplanır.

(3) İhalelik durumda olan ve madencilik yapılabilmesi için uygun büyüklükte olmayan sahalar, mücavirinde ruhsatlandırılmamış boş alanlar veya diğer ihalelik sahalarla birleştirilerek ihale edilebilir.

(4) İhalelik sahalardan; jeolojik yapısı, konumu, rezervi, işletmecilik yöntemi, madenciliğe dayalı tesislerin hammadde ihtiyacı, madenin bulunduğu bölgenin ihtiyaçları gibi hususları göz önüne alınarak madenlerin ekonomik olarak işletilebilmesine yönelik aynı gruptaki birden fazla saha için alan sınırlamasına bakılmaksızın tek teklif alınarak veya bir saha birden fazla sahaya bölünerek ihale işlemi gerçekleştirilebilir. İhale sonucunda bu sahalar ruhsat gruplarına göre Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlamasına uygun olarak ruhsatlandırılır.

(5) Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahalar alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilebilir. Bu şekilde ihale edilen sahaların ruhsatlandırılmasında Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlaması aranmaz.

(6) İhaleye müracaat olmaması veya ihale sonuçlandıktan sonra ihale bedelinin yatırılmaması halinde, bu sahalar yeniden ihale programına alınır.

Tesis şartına bağlı ihale

MADDE 10 – (1) Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, kalitesi, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak ihale şartnamesinde açıkça belirtmek kaydıyla ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılabilir. Bu ihalelerde rezervin özellikleri dikkate alınarak ihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli ve süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve diğer hususlar ihale şartnamesi ile belirlenebilir.

(2) En az ortak iki noktası bulunan ihalelik sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın tek saha olarak tesis şartına bağlı ihale edilebilir ve Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlamasına bakılmaksızın tek ruhsat sahası olarak ruhsatlandırılabilir.

(3) İhalelik durumda olan sahaların çevresindeki ruhsatlandırılmamış boş alanlar veya diğer ihalelik sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın tek saha olarak tesis şartına bağlı ihale edilebilir ve Kanunun 16 ncı maddesindeki alan sınırlamasına bakılmaksızın tek ruhsat sahası olarak ruhsatlandırılabilir.

(4) Birbirine mücavir olmayan ve rezervi bir bütünlük teşkil etmeyen ihalelik sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın birlikte tesis şartına bağlı ihale edilebilir, bu sahalar ayrı ayrı ruhsatlandırılabilir.

(5) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki sahalar, tesis şartına bağlı ihale edilebilir ve ruhsatlandırılabilir.

(6) Bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamı dışındaki ihalelik sahalar ve boş alanlar, tesis şartına bağlı ihale edilebilir ve ruhsatlandırılabilir.

Çakışan işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması

MADDE 11 – (1) Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması hâlinde, çakışmalı alandaki maden hakkı bu ruhsat sahipleri arasında, bu Yönetmelik hükümlerine göre ihale edilerek, ihaleyi kazananın ihale yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde söz konusu maden hakkı ihaleyi kazananın ruhsatına dâhil edilir. Bu ihaleye ilişkin ilgili ruhsat sahiplerine tebligat gönderilir. Ayrıca Resmî Gazete’de ve Genel Müdürlük internet sitesinde Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedeli ve ihale tarihi belirtilerek ilan edilir.

Özel alanlar ile çakışan sahaların ihalesi

MADDE 12 – (1) İhalelik durumdaki ruhsat sahalarının ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen özel alanlar ile çakıştığının tespit edilmesi halinde, bu sahalar ihaleye çıkarılmadan önce Genel Müdürlükçe ilgili kurumların görüşü alınarak ihale edilip edilmeyeceğine karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale ve İlan İşlemleri

İhale komisyonu ve karar alınması

MADDE 13 – (1) İhale komisyonu, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, daire başkanları ve konusunda uzman personelden olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) İhtiyaç olması halinde birden fazla ihale komisyonları oluşturulabilir.

(3) İhale komisyonu eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Mazereti nedeni ile ihale komisyonuna katılamayan asil üye yerine yedek üye katılır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karara katılmayan üye karşı oy gerekçesini karar altına yazarak imzalamak zorundadır.

İhale ilanı

MADDE 14 – (1) İhale ilanı Resmî Gazete’de yayımlanır. Ayrıca ihaleye açılan her bir saha için açıklayıcı ihale bilgileri Genel Müdürlük internet sayfasında ihale tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir.

İhale ilanında yer alacak hususlar

MADDE 15 – (1) İhaleye çıkarılacak sahaların ilanlarında aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Resmî Gazete ilanında:

1) İhaleye çıkarılacak sahaların Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edileceği tarih, ihale şekli ve ihale bilgileri,

2) İlan edilen sahaların ihalesine katılmak için başvuru şekli,

3) Başvuru yapılmayan sahaların yeniden ihale edileceği.

b) Genel Müdürlük internet sayfasında:

1) Resmî Gazete ilan bilgileri,

2) İhale edilecek sahanın ili, erişim numarası, ruhsat grubu, alanı, pafta ve koordinatları,

3) Taban ihale bedeli, ihale teminat tutarı, işletme ruhsat taban bedeli ve ihale şartname bedeli ile bunların ödeme yerleri ve süreleri,

4) İlan edilecek sahalara ilişkin olarak, ihaleye katılanların ihale teklif zarfını teslim edeceği yer ve saat,

5) İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat.

İhale işlem dosyası

MADDE 16 – (1) İhaleye çıkarılacak sahalarla ilgili her ihale için Genel Müdürlükçe komisyon başkan ve üyelerine verilmek üzere; ihale şartnamesi ve ihalesi yapılacak sahaya ait bilgilerin yer aldığı bir dosya hazırlanır.

(2) Her ihaleyle ilgili bütün belge ve bilgiler, oluşturulan ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

Taban ihale bedelinin tespiti

MADDE 17 – (1) Taban ihale bedeli, işletme ruhsat taban bedelinden az olmamak kaydıyla Genel Müdürlükçe sahanın ruhsat safhası, konumu, rezerv bilgileri ve piyasa şartları dikkate alınarak belirlenir.

İhale teminatı

MADDE 18 – (1) İhalelerde ihale şartnamesinde belirtilen banka hesabına Türk Lirası cinsinden yatırılan nakit para veya bankalardan alınacak geçici ve süresiz teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilir.

(2) İhale teminatı; işletme ruhsat taban bedelinden ve Genel Müdürlükçe belirlenerek Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilen taban ihale bedelinden az olmamak kaydıyla, müracaatçı tarafından verilen kapalı teklifin %20’sinden az olamaz. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılır.

(3) Açık artırma için ek bir ihale teminatı alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde, ihale şartnamesinde belirtilmek kaydıyla teminat miktarını ve oranını değiştirebilir.

İhale için müracaat yapılmayan sahalar

MADDE 19 – (1) Kanun kapsamında ihaleye açılan ve ihalesine müracaat edilmeyen sahalar yeniden ihale programına alınır. Yapılacak yeni ihalede, taban ihale bedeli yeniden belirlenebilir.

İhale tekliflerinin değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) İhale komisyonu, ihale komisyonuna kapalı olarak teslim edilen ihale teklif zarfı, ihale salonunda komisyon üyeleri ve müracaatçılar önünde açılır.

(2) İhale komisyonu, ihalesi yapılacak sahaya ait müracaat sahiplerinin belgelerini inceler. Evrakları eksik olanların teklifleri geçersiz sayılır.

(3) Aynı erişim numaralı sahaya;

a) Aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından birden fazla, aynı gerçek kişi hem kendi, hem de başka gerçek ve/veya tüzel kişi adına asaleten/vekâleten ve aynı gerçek kişi birden fazla vekâleten müracaatta bulunamaz. Aksine hareket edenlerin teklifleri geçersiz sayılır.

b) Şirket adına müracaat edilmesi durumunda, şirketin yönetim kurulu üyeleri ve şirket yetkilileri kendi adına veya vekâleten aynı sahaya müracaatta bulunamaz. Aksi durumda sadece tüzel kişinin müracaatı kabul edilir.

(4) İhale komisyonunca;

a) Kapalı teklifler, müracaatçılar önünde açılır ve okunur. Kapalı teklife göre teminat miktarları yeterli olmayanların teklifleri geçersiz sayılır. Teklifleri uygun olmayan müracaatçılar bir tutanakla tespit edilir. İhaleye katılmak için müracaatta bulunmasına rağmen tekliflerin açılması esnasında salonda bulunmayan ve açık artırmaya katılmayanların kapalı teklifi geçerli sayılır.

b) İlana çıkarılan sahanın ihalesine tek müracaatçının katılması veya geçerli tek teklifin olması halinde bu teklife göre ihale tamamlanır.

c) Birden fazla geçerli kapalı teklifin olması halinde, aritmetik ortalamanın %50’sinin üstünde olanlar açık artırmaya katılma hakkı elde eder. İhalede verilen geçerli tüm kapalı tekliflerin aritmetik ortalamasının %50’sinin altında kalan teklifler değerlendirmeye alınmaz ve açık artırmaya katılamaz.

ç) Açık artırmaya, kapalı teklifte verilen en yüksek bedel üzerinden ve açık artırmaya hak kazanan kapalı teklifte en düşük teklifi veren müracaatçıdan başlanır. Açık artırmaya her defasında en düşük teklifi veren müracaatçıdan başlanarak ihale sonuçlanıncaya kadar devam edilir. Açık artırmada sırası gelen ve teklifi artırmayan müracaatçı açık artırma dışında kalır.

d) Açık artırmada artırım oranlarının üst ve alt sınırları ihale şartnamesinde belirtilir.

e) Müracaatçıların geçerli kapalı teklifleri ve açık artırmada yaptıkları teklifleri, her müracaatçı için kapalı veya açık artırmada yaptığı en yüksek teklif esas alınarak, bütün teklifler en yüksek tekliften başlamak üzere sıralanarak ihale bedeli yatırma takip çizelgesi oluşturulur.

f) İhale bedelleri yatırma takip çizelgesi ve ihale tutanağı ihaleye katılanlar ve komisyon üyeleri tarafından da imzalanır.

İhalenin sonuçlanması

MADDE 21 – (1) İhale komisyonu, teklif edilen ihale bedelini uygun görmesi halinde; ihaleyi kazanan ilgiliye, ihale bedelini yatırması için on iş günü, ihaleye birden fazla kişinin katılması halinde ikinci ve sonraki teklif sahiplerine beşer iş günü süre verir. İhale bedeli yatırma takip çizelgesi sıralamasında kendisinden önceki müracaatçının yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ihale bedelini yatırma sırası gelen müracaatçı, teklif ettiği ihale bedelini beş iş günü içinde ilgili yerlere yatırmak zorundadır.

(2) İhale bedeli yatırma takip çizelgesi, müracaatçıların takip etmeleri için Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanır. Müracaatçıya, ayrıca tebligat yapılmaz.

(3) İhaleyi kazananın ve sırası gelenin süresi içerisinde ihale bedelini yatırması zorunludur. Aksi halde müracaatçı hakkını kaybeder ve ihale teminatı irat kaydedilir.

(4) İhaleyi kazananlar ihale bedelini yatırıncaya kadar sıralamadaki diğer müracaatçıların ihale teminatları iade edilmeyerek bekletilir. Sırası gelen müracaatçının ihale bedelini yatırması halinde ihale süreci son bulur ve sıralamada sonra gelen müracaatçıların ihale teminatları iade edilir.

(5) İhale işlemi sonucunda değerlendirme dışı kalan teklif sahiplerinin ihale teminatları, ihaleden sonra iade edilir.

İhale işleminin kesinleşmesi

MADDE 22 – (1) İhale, Genel Müdürlük Makamının onayı ile kesinleşir.

(2) Sahaların ihalesinden elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan harcamalar Bakanlık bütçesinden karşılanır.

İhalenin ertelenmesi ve iptali

MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde ihaleyi erteleyebilir. Teklif zarfları açılmadan ihalenin ertelenmesi durumunda, ertelenen ihaleye sadece daha önce başvuruda bulunanlar katılır.

(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde ihaleyi iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda müracaatçılar bir hak talep edemez. Ancak, yatırılan işletme ruhsat taban bedeli ve teminatlar iade edilir.

(3) İhale teklif zarfının kapalı olarak teslim edilmesi için tespit olunan tarih, daha önce öngörülemeyen tatil gününe rastlamışsa, ihale teklif zarfı kapalı olarak tatili takip eden ilk iş gününde aynı saat aralığı ve yerde teslim edilir.

(4) İhale için tespit olunan tarih, daha önce öngörülemeyen tatil gününe rastlamışsa, ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.

İhale sonucunun ilanı ve tebligat

MADDE 24 – (1) Kapalı teklif vermesine rağmen ihale salonunda hazır bulunmayan veya ihalede hazır bulunup da ihale komisyonu tarafından hazırlanan ihale tutanağı ve ihale bedeli yatırma takip çizelgesini imzalamayan müracaatçılar ve ihaleye teklif verenler de ihale tutanağını ve ihale bedeli yatırma takip çizelgesini imzalamış sayılır.

(2) İhale tutanağı ve ihale bedeli yatırma takip çizelgesi tebligat yerine geçer.

(3) İhale sonuçları, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihale sonuçları ile ilgili ayrıca bir tebligat yapılmaz.

Ruhsatlandırma

MADDE 25 – (1) İhale bedelinin yatırıldığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan ilgiliye, arama veya işletme ruhsatı düzenlenmesi için Maden Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi için iki ay süre verilir. Bu süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan işletme ruhsat taban bedeli ve ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha durumuna getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluklar ve yaptırımlar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde;

a) İhale neticesinde ruhsat alma hakkını kazandığı halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler, bir yıl süre ile kendi adına veya vekâleten Genel Müdürlük tarafından yapılan ihalelere katılamazlar.

b) Müracaatçılar, Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinler ile ilgili araştırmayı ihaleden önce yapmaları zorunludur. Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinler ile ilgili sorumluluk müracaatçıya aittir. İhaleden sonra, ruhsat düzenlenmeden önce veya ruhsat düzenlendikten sonra Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinlerin alınamaması ve/veya ruhsatın herhangi bir neden ile iptal edilmesi durumunda işletme ruhsat taban bedeli, ihale bedeli ve ruhsat bedeli iade edilmez. Ancak, bu sahaların Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen özel alanlardan birisi ile çakıştığının tespit edilmesi durumunda ve müracaatçının talebi halinde ruhsat düzenlenmeden önce ihale bedeli iade edilir, işletme ruhsat taban bedeli iade edilmez, ruhsat düzenlendikten sonra ise işletme ruhsat taban bedeli, ihale bedeli ve ruhsat bedeli iade edilmez.

(2) Hile, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ya da başka yollarla ihaleye fesat karıştıran veya sahte belge kullananlar ile bu fiillere teşebbüs edenler ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler ile bu kişilerin adına hareket ettikleri gerçek ve tüzel kişiler, iki yıl süre ile kendi adına veya vekâleten, Genel Müdürlük tarafından yapılan ihalelere katılamazlar.

(3) İhaleden sonra sahte belge kullanılarak ihalenin kazanıldığının tespit edilmesi halinde müracaatçının teminatı irat kaydedilerek ruhsat/sertifikası iptal edilir. İhale bedeli iade edilmez. Bu durum diğer müracaatçılara bir hak sağlamaz. Ayrıca sahte belge kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere; Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel katılamaz.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız