Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları 25 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30165  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 20/9/2005 …

 

 

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları

25 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30165 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünü” şeklinde, “Bakanlık”, “Temsilci” ve “Toplantı” tanımları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,”

“Temsilci: Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarında bulundurulacak Bakanlık temsilcisini veya hükümet komiserini,”

“Toplantı: Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “en az iki yıldır” ibaresinden önce gelmek üzere “kesintisiz” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15 – Konfederasyon ve federasyon toplantılarına Genel Müdürlük, birlik ve oda toplantılarına valilik tarafından temsilci görevlendirilir.

Genel Müdürlük, gerekli görülmesi halinde birlik ve oda toplantılarına temsilci görevlendirebilir; durum ilgili valilik ve esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşuna bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “ya da kaymakamlık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  mülga (n)  bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“f) Toplantı yeter sayısının elde edilememesi halinde durumu tespit eden bir tutanak düzenleyerek bu tutanağı toplantıya iştirak eden genel kurul üyelerinden en az ikisi ile birlikte imzalamak.”

“n) Genel kurul evrakını Genel Müdürlüğe veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim etmek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 19 – Temsilcilerin her birine ve her toplantı için ayrı ayrı olmak üzere iş günlerinde brüt asgari ücretin onda biri günlük ücret net ödenir. İş günü dışında kalan tatil ve resmi bayram günlerine rastlayan diğer tatil günlerinde toplantı yapılması halinde, günlük ücret %50 (yüzde elli) arttırılarak ödenir.

Temsilcilere ödenecek ücret görevlendirmeyi yapan kurumun bildirdiği banka hesabına görevlendirmenin yazılı olarak bildirilmesinden sonraki üç iş günü içinde yatırılır.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu, temsilci ücretlerinin ödenmesinden ve bu ödeme nedeniyle doğacak vergi ve yükümlülüklerden sorumludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanı”  ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.