Orta Vadeli Program 2018-2020 Kabul Edilmesi 27 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30193 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/10803 Kalkınma Bakanlığınca..

 

 

BKK 2017/10803 Orta Vadeli Program (2018-2020)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

Orta Vadeli Program 2018-2020 Kabul Edilmesi

27 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30193 (Mükerrer)

Karar Sayısı : 2017/10803

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2018-2020)”ın kabul edilmesi; adı geçen Bakanlığın 11/9/2017 tarihli ve 4136 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ORTA VADELİ PROGRAM
(2018-2020)

GİRİŞ

1. Orta Vadeli Program (OVP), kamu politika ve uygulamalarını Kalkınma Planında yer alan politika ve öncelikler temelinde ortaya koyarak bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren bir programlama aracıdır.

2. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kalkınma Bakanlığı tarafından her sene, üç yıllık bir perspektifle hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla resmileşen OVP, Orta Vadeli Mali Plan için baz teşkil etmekte, bütçe ve Yıllık Programda detaylandırılan bir politika çerçevesi çizmektedir.

3. OVP, Hükümetin Program döneminde yoğunlaşacağı amaç ve öncelikler setinin yanı sıra makroekonomik hedefleri, öncelikli politikaları ve tedbirleri kapsamakta olup, bu yönüyle kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

4. OVP’nin amaç ve öncelikleri, Program dönemi boyunca kamu kuramlarının bütçelerinin hazırlanmasında, yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, karar alma ve uygulama süreçlerinde belirleyici olacaktır.

5. OVP (2018-2020) Onuncu Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu olarak hazırlanmıştır. İlk uygulama yılı olan 2018 yılının, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) baz yılı olması dolayısıyla OVP, yeni Plan dönemine geçiş süreci için de önem arz etmektedir.

6. OVP’de küresel ve ulusal ekonomideki gelişmeler analiz edilmekte, bu analizler çerçevesinde Programın hedefleri ile büyüme ve istihdam odaklı alanlarda izlenecek politikalar ve bu politikaları hayata geçirecek somut tedbirlerden öncelikli olanlar yer almaktadır. Bu dönemin ilk yılında uygulanacak politika ve tedbirlerin bütününe ayrıntılarıyla birlikte 2018 Yılı Programında yer verilecektir.

7. 2016 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanmakta olan küresel iktisadi faaliyetler, özellikle gelişmiş ülkelerdeki güçlenen büyüme görünümü ile yukarı yönlü seyretmektedir. Küresel finansman koşullarındaki elverişli ortam ve görece istikrar kazanan emtia fiyatları küresel büyümeye ilişkin olumlu seyrin önümüzdeki dönemde de korunacağına işaret etmekte ve orta vadeli tahminler yukarı yönlü güncellenmektedir (Grafik 1).

Tamamı İçin Tıklayınız