Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Karar Sayısı : 2017/10696 Ekli…

 

 

BKK 2017/10696 Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar

 

Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek

26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30192

Karar Sayısı : 2017/10696

Ekli “Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 13/3/2017 tarihli ve 49210 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ÜLKEMİZE KRUVAZİYER GEMİ İLE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, ülkemize yönelik turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile turist getiren Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli (A) grubu seyahat acentalarma sağlanacak desteğe ilişkin esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Acenta: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),

c) Kruvaziyer gemi: Gezi, eğlence ve spor amacıyla önceden belirlenmiş program ve rotada seyreden, deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun konaklama, yeme, içme, eğlence, dinlenme, spor etkinlikleri üniteleri bulunan, denize elverişli olan deniz turizmi aracını,

ç) Kruvaziyer limanlar: Ülkemizde kruvaziyer gemilere hizmet veren, yerli ve yabancı ziyaretçilerin giriş ve çıkış işlemlerini yürüten deniz turizmi tesislerini,

d) Kruvaziyer tur: Bu Karar kapsamındaki kruvaziyer limanlarına, belirli bir programa göre kruvaziyer gemi ile gerçekleştirilen turistik nitelikteki turu,

ifade eder.

Destek faaliyeti

MADDE 3- (T) Ülkemizde kruvaziyer hizmeti verilen limanlara, bu Kararın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile: turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına, getirdiği turist başına 30 (otuz) Amerikan Doları destek sağlanır.

Ödeme belgelerinin ibrazı

MADDE 4- (1) Acentaların bu Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen, kruvaziyer gemi ile turist getirdiğini gösterir belgelerin Bakanlığa ibrazı şartı aranır.

(2) Bakanlık, acentalar tarafından kendisine ibraz edilen belgeleri incelemekle yükümlüdür. Bakanlık inceleme neticesinde desteklenecek acenta ile destek tutarlarını belirler ve tahakkuk listelerini düzenler.

Finansman ve ödemeler

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(2) Destekleme ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.

(3) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen acenta sayısı, kruvaziyer gemi ve turist sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirilir.

Yetki

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ çıkarmaya, desteklenecek acentalara ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

MADDE 7- (l) Bu Karar kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen acentalar ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen acentaların işlemleri resen durdurulur ve söz konusu acentalar destekten yararlandırılmaz.

(3) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.