Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmelik Değişikliği 27 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30193 Türkiye İş Kurumundan: MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28..

 

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmelik Değişikliği

27 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30193

Türkiye İş Kurumundan:

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İşbirliği yapabilecek hizmet sağlayıcılar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu kurum veya kuruluşları.

b) Sivil toplum kuruluşları.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“TYP’nin uygulanması”

“(1) Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliğinde sadece katılımcılara ödenmesi gereken zorunlu giderler karşılanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir katılımcı TYP’den en fazla yirmi dört ay yararlanabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(12) 67 nci maddede yer alan katılım şartları ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödeme yükleniciden yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

(13) Düzenlenen TYP’lerde, yüklenici kurumun katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda bulunulur. Verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP’ler sonlandırılarak yüklenici ile otuz altı ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs ve programlar düzenlenemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) TYP, sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresi sonradan uzatılamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Aylık hak ediş, cari ay boyunca programa katılım sağlanan toplam saat veya gün esas alınarak düzenlenir. Hak ediş belgelerine maaş bordrosu eklenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Katılımcı ödemelerine ilişkin istihkaklara ait belgelerin il müdürlüğüne gönderilmesini müteakip, giderler Kurum tarafından yüklenicinin hesabına aktarılır.”

“(5) Düzenlenen TYP’lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması halinde, söz konusu tutarı Kuruma iade eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) TYP katılımcılarının 66 ncı maddenin dördüncü fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki TYP’den yararlanma süreleri aynı fıkrada yer alan bir katılımcının TYP’den en fazla yirmi dört ay yararlanabileceğine yönelik hüküm kapsamında değerlendirilmez.

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan 72 nci maddenin birinci fıkrası 1/1/2018 tarihine kadar uygulanmaya devam olunur.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/3/2013 28585
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/11/2014 29167
2- 12/2/2016 29622
3- 12/8/2016 29799